Thokoza - Vuselela – Lula isandla

Thokoza enkosini njalo! Njengamakholwa amaLuthela eThekwini siyathokoza ekwazini ukuthi singabantwana baNkulunkulu, abadalwe nguye futhi abathandwa nguye ngokwehlukana kwethu. Sijabula emculweni nasekugiyeni, nokudla nentokozo. Unkulunkulu unathi!

Vuselela – Dala kimi, Nkosi yam’, inhliziyo ehlanzekileyo! Siphila ngomusa kaNKulunkulu nokuthethelelwa nguye – ukuqala kabusha njalo umasibheka kuye. Njengesizwe esinomlando ogcwele ubuhlungu nekusasa elinezinselelo ukuvuselelwa nguJehova kuyakhuthaza.

Lula  isandla sakho usifake ecaleni lamiy – yeka ukungabaza bese uyakholwa! Jesu ebiza uThomas wayekhuthaza thina ukthi silule isandla sabelane nabanye izibusiso zomusa kaNkulunkulu. Siyabelana izinkinga nokungabaza zalabo impilo iyintaba zonke izinsuku. Sidinga ukwamkela umasibizwa nguye ukuthi silethe uthando Nokuthula ngezenzo nangokukholwa.

Thina - njengamalungu eDurban Central Parish yeELCSA – siphakamisa uJesu owafa wavuka. Impilo entsha esayinthola ngomsindisi wethu uJesu Kristu yize, sibuthakathaka futhi sehluleka kodwa singabafundi bakhe sidlulisa umyalezo wothando lwakhe olungapheli mandla kubobonke abaphila kulomhlaba.  Sigcizelela kakhulu ekusingatheni labo abaphethwe futhi nabathintwa isifo sengculaza, futhi nasekuxwayiseni ukuthi lingaqhubeki lande.

Njengabafundi, abazimisele ngokushumayela izindaba ezimnandi ngezwi futhi nangezenzo siyazimisela kakhulu ukuthi sibambisane namanye amabandla omhlaba wonke ukuze kubekhona ukuzwana nokubumbana ezweni lethu.

Click here to view the statements on Faith and Mission of our church as laid out in the ELCSA CONSTITUTION - 2009.pdf