Siyanamukela
Kwi-website yeDurban Central Parish!

Lapha

  1. Ungathola ukuthi amaluthela (ELCSA) ahlangana ezindaweni eziyiskhombisa ezahlukene edolobheni lethu elihle.

  2. Ungathola ulwazi mayelana nenkonzo yangesonto, izinhlelo zesonto, nezinhlangano ezikwenza uzizwe usekhaya.

  3. Ungafunda mayelana nezinhlelo zokusiza umphakathi esizibandakanya kuwo, kanye nesibambene nabo.

  4. Ungabona nezithombe zemicimbi eyahlukene esisandukuba nayo ebandleni

  5. Thola imininingwane mayelana nokuthi ungathintana kanjani nabaholi bebandla nezinhlangano kanye nabafundisi bethu.

  6. Thokoza! Siyafisa ukwamkela wena uqobo kwenye yezinkonzo zethu eziningi noma kwezinye izinhlelo.

  7. uNkulunkulu akubusise!