Abasha - Youth League

Usihlalo:

Mr. Ntokozo Khoza

Cell: (082) 399 5293


iYouth League (YL), noma inhlangano yabasha ngesiZulu, iyinhlangano enomfutho nogqozi ebandleni lethu.emuva kukuqiniswa, instha ibayilungu lalenhlangano futhi ingakhwazi ukuhlala kulenhlangano kuze kube iminyakka engu35 years, ngokunye iyabangaphezulu. Inhlangano yabasha ingabonakala njengendawo lapho ikusasa lesonto lingabonakala futhi liqhamuke khona – kusukela izinhlobo zomculo kuya kwizihloko ezidingidwayo futhi nangendlela ekukhonzwa ngayo. Enkabeni yezinhlangano zabasha imihlangano ebanjwa 4-5 ngonyaka, ejwayele ukubakhona ngemigqibbelo ntambama – iqhubeke njalo kuze kube sekuseni ngakusasa. Imvuselelo, izifundo zebhayibheli kanye nokufakaza ezinye izinto ezibalulekile ezibakhona kulemihlangano, izinxoxo mayelana nezihloko ezisematheni ezithinta ulusha laseningizimu Africa – kanye nokufuna izimpendulo eziyibuKristu zokuxazulula izvivinyo ezahlukene. Isibizo sokusukuma ukhuthale sitholakala kwisiqubulo sabasha esithi: “Bheka, nangu mina; ngithume mina!” UIsaya 6 v 8.