Abasizikazi - Prayer Women’s League

Usekela sihlalo:

Mrs. Thandi Phungula
Cell: (074) 580 2182


iPrayer Women’s League (PWL),noma Abasizikazi ngesiZulu, inikeza obesifazane indawo yokusebenza nokuthandazela ukukhula kombuso kaNkulunkulu phakathi kwabantu bonke. Banikeza usizo olubambakayo futhi nelomphefumulo kumalunga abo, nakanjalo ebandleni nasemphakathini wonke. Imihlangano yamasonto onke ebasemabandleni kanye nasemakhaya avakashelwayo ikakhulukazi ukunikeza ukweseka umakunesikhathi esibi esehlile. imihlangano kwizinga lebandla, eleseketha, kanye diocesce ihlanganisa izifundo zebhayibheli, ukucula nokushumayela, kanye nezinxoxo ngezahluko ezahlukahlukene.

Isiqubulo sePWL sithi: “Ukusebenza nokuthandazela ukukhula kombuso kaNkulunkulu phakathi kwabantu bonke.

What‘s happening?