ELCSAMO (ELCSA Music Organization)

Parish Chairperson:

Mr. G. Sibusiso Ngcobo

Cell: (076) 4808126


Injongo yenhlangano yomculo iELCSA (ELCSAMO) ukukhuthaza ukusetshenziswa komculo njengendlela yokudumisa uNkulunkulu. Lokhu kungaba ngokuthi bahlangise amakhwaya noma ekusizeni abfunda ngomculo ukuthi bakwazi ukusebanzisa ama-instruments esontweni noma kwezinye izindawo lapho kuhlangene khona amakholwa. Kugcizelelwa kakhulu ekutholeni abaneziphiwo khona ebandleni – kakhulakazi mayelana nekhwaya. Ukuqhubeza lenhloso, ELCSAMO ihlela imincintiswano yamakhwaya mazinga ahlukahlukene kanye netalent show, ebizwa nge “Music Explosion”.

What‘s happening?