ELCSASO (ELCSA Student Organization)

UKZN-Howard Campus Branch

Usekela kasihlalo:

Ms Thembelihle Zwane

Cell: (076) 2949351

E-mail: mafungwase28@gmail.com    iELCSA Inhlangano yabafundi (ELCSASO) iletha inkonzo kubafundi abasezikhungeni zemfundo ephakeme. Ngonyaka ka2009 amagatsha eELCSASO aqalwa enyuvesi yaKwaZulu/Natal (UKZN) - Howard Campus kanye naseDurban University of Technology (DUT) - Steve Biko Campus. 2014 aqalwa e-UKZN Edgewood Campus kanye naseUKZN Westville Campus. Lamaqembu ahlangana ngenhloso yokunize umphefumulo indawo efana nasekhaya kubafundi abangamalunga esonto iluthela, abaningi okungukuthi baqhamuka kude. Imihlangano  ibanjwa masonto onke, ihlanganisa ukudumisa, ukuhlela, nokukhuleka.

Ungaya nakwi Facebook Page “ELCSASO-UKZN Howard College”, “ELCSASO DUT” kanye ne- “ELCSASO-UKZN Westville” ukuyoxoxa namalunga.


DUT Branch

Chairperson:

Lindo Shandu

Cell: (078) 7001795

mthiya.lee@gmail.com

What‘s happening?