iMbokodo

Usihlalo:

Ms. Ntombi Nxumalo

Cell: (073) 064 9588


NgesiZulu igama “iMbokodo” inezincazelo eziningi, elinye eliqonde itshe lokugaya (elisetshenziswa makugaywa umbila kwenziwa imphuphu). Ngokunye, leligama lichaza ukuqina kwabantu besimame maseAfrica. Futhi leligama liphindwe lisetshenziswe kwi slogan - “Wathint’ abafazi, wathint’ imbokodo” – lena inhlangano yabesimame abasebancane ebandleni lethu, kuhlangene abesifazane amanenhloso enkulu ekuphuleni iskhwama semali sesonto umakunemicimbi, futhi bayazinikela nasekuphekeni bekhuthazana ukuthi baphile impilo yobukholwa, behamba endleleni engcwele.

What‘s happening?