Inner-City Outreach

Ophethe loluhlelo :

Rev.Dr.Joe Lüdemann
Cell: 072-3803187
ehhovisi: 031-7026076
Email: jonic@gmx.de


Umsebenzi we “inner-city outreach “uzama kakhulu ukuba umnikelo wethu- noma ngebe umncane kangakanani- ukusiza kulezinselelo; ukuphana izibusiso, esizinikiweye. “ngangingumhambi wanginika indawo.” “ngangilambile wena wangipha ukudla.”” inner-city outreach” ibandakanya izinhlangano ezahlukahlukene kanye nobudlelwane okuyinhloso yokufeza izidingo ezahlukene:

  1. Student Outreach: Sesisungule  iLutheran Students Organisations esenyuvesi yaseUKZN - Howard Campus kanye naseDUT - eSteve Biko campus. Sinobudlelwane nenhlangano efanayo MUT. Ekuhambeni kwesikhathi ezinye izinhlangano zizosungulwa kwezinye izikhungo zolwazi lapha eThekwini. More...

  2. Refugee Outreach: Kunabantu abaning bokuhamba abavela kwamanye amazwe lapha eThekwini. Ngesikhati kunokucwasa okuningi okwakuhambisana nodlame sazibandakanya ezinxoxweni zokuletha ukuthula ezazikhona eCato Crest kanye – nokusizwa iDiakonia - in ekusunguleni ifeeding scheme eBerea. Sesinobudlelwane neChildren Care Centre -i creche ephethwe omama benyunyana refugee Women (LUA). Siphinde sibe nesonto lebandla lase Congo ebanjelwa endlini yesonto St.Michael’s, lapha bambela imihlangano nemikhuleko futhi.

  3. HIV/AIDS Outreach: Lapha umsebenzi wenziwa iNPO yethu, PUSH Project.

  4. Street Kid Outreach: Lapha sisebenza ngokubambisana nezinye izinhlangano. Amalungu ezinhlangano zethu zabafundi ayazibandakanya kwizinhlelo eziba ngama street-kid-days kanye nevolontiya elivela eJalimane kwesibambisenen nabo, iELM isebanzela iCare, okuyinhlangano ebhekelela abantwana abaphila emgaqweni eseThekwini naseManzimtoti.