Lutherans Uniting in Action (LUA)


I Ngonyaka  ka2008 a “Healing of Memories” Workshop yahambelwa abefundisi basethekwini namaphethelo bevela kuwona womabili amasonto (ELCSA and ELCSA-NT). “Healing of Memories Institute” yayihola loluhlelo lwezinsuku ezintathu lapho banikeza abantu ithuba lokukhuluma ngokuhlukumezeka nobunzima abudlule kubo ababesakuthwele emahlombe - okuningi kwakumayelana nomlando wezwe lethu obuhlungu wobandlululo. Ngokukhuluma nabanye, bakwazi ukuthatha igxathu lokuqala lokuthi bazwane baxole.

Kwabonakala kunesidingo sokuthi loluhlelo likwazi ukuhanjelwa yibobonke abantu. Ngakho ke amabandla ase St.Michael’s (ELCSA) ekanye Lutherkirche neSt.Paul’s (womabili ELCSA-NT) endaweni yasedolobheni iTheku avumelana ukuthi abenenkonzo ehlangene, amalunga amkhansela ahlangana emuva kwalenkonzo kwasekuphuma umbono wokusungula ikomidi elavumelana ngokuthi kuhlanganwe ngomsebenzi wokusiza umphakathi.

Ikomidi liqhamuka nezindlela zokuqashisa abantu mayelana  nezinto eziphathelene ne“social-justice” ebandleni lethu kanye nokuzibandakanya ezinhlelweni. Sekukhona ukubambisana neChildren Care Centre – iCreche esedolobheni, ephethwe abesimame abavela emazweni angaphandle, ebhekela abavela ngaphandle kanye nezingane zakhona lapha emzansi ezihlala kwi“Point Rd Area”. Bathola usizo ngokunikelelwa izingubo ezindala kanye nokuthumela ivolontiya ilingasiza ngkokufundisa. Ngokuhambakwesikhathi intsha yethu kanye neYoung Adults nabafundi (ELCSASO) bazothunyelwa ukuthi bazibandakanye kulecreche eyenza umsebenzi oncomekayo, ephethwe abesimame.

Ezinye izinhlelo esibambisene ngazo yizinkonzo eziba phakathi nesonto ngesikhathi senzilo (Lent Midweek Devotions).

What‘s happening?

Joint Palm Sunday Service of ELCSA and ELCSA-NT will be held on April 17th 2011 at St.Michael’s at 10am.

For photos of the Joint ELCSA/ELCSA-NT Reformation Day Service at Christianenburg Parish on 31st October 2010 click here.