Our Partnerships

Ngaphandle kobubambisana nezinhlangano eziningana mayelana nomsebenzi womphakathi, siphinde sibambisane namanye amabandla maluthela alapha ekhaya nawaphesheya kwezilwandle. Lokhu kwenza isonto lisabalale umhlaba wonke njengomzimba kaKristu.

Lokhu kubambisana kwethu kwenza

  1. sikwazi ukwazana - uqobo – nodade kanye nabafowethu abasemhlabeni wonke.

  2. sikwazi ukufunda ngezenzo zabanye ekubeni amakholwa akhuthele futhi anezithelo ezinhle, abakwezinye izindawo nezimo ezahlukene.

  3. sikwazi ukuphana ngolwazi lwethu kanye nomnotho wethu, kulabo abantulayo phakathi kwethu.

Lokhu kubambisana lwethu kwahlukene ngokusabalala nangokugxila:

  1. Kunobudlelwano besikhathi eside phakathi kweDurban Central Parish kanye neKirchengemeinde Buer ephezulu eJalimane. Lena iyinxenye yokumbambisana okukulu phakathi kweDurban kanye noMngeni Circuit  neKirchenkreis Melle eJalimane.

  2. iSt.Michael’s inobudlelwane obude neGemeinde Liblar eGermany.

  3. iSt.Michael’s Congregation isibenza ngokubambisana namanye amabandla ELCSA-NT eThekwini: Lutherkirche kanye neSt.Pauls.

  4. Enye yemiphumela wokubambisana kweELCSA neELM (Evangelical Lutheran Mission in Lower Saxony – eyayaziwa ngele “Hermannsburg Mission”) Rev.Dr.Joe Lüdemann ovela kwiELM ungumfundisi kwiELCSA. Futhi ivolontiya elivela kwiELM likhona eDurban Central Parish nezinhlangano ebambisene nayo - lisingathwe iLUA. Jonathan Liebner ufikile eThekwini phakathi noAugust 2010.

  5. Ngokufanayo futhi ubudlelwano phakathi ELCSA and ELCA (Evangelical Lutheran Church of America) Durban Central Parish lamkela ivolontiya elivela emelika lazohlala isikhathi esingango nyaka. Kusukela kuSeptember 2009 kuya kuJuly 2010 sasihleli noHeather LeMunyon, okhuthele kakhulu ezibandakanya ezinhlelweni ezinigi.UMike Lengel unathi kuSeptember 2010 kuya kuJuly 2011. Loluhlelo lweELCA - olubizwa “Young Adults in Global Mission” limiselwe ukuba liqhubeke ngokufika kwelinye futhi ivolontiya elilindelwe ukuba lufike ngoSeptember 2010.

What‘s happening?