Projects

Impilo yasedolobheni ingaba nzima – instsha entulela umsebenzi, imindeni ehlala emkhukhwini, abokuhamba ababaleka udlame ezindaweni zakubo, abafundi abahlala kude namakhaya abaswela izinto zokuziphilisa, abahlukumezwa ubugebengu nenkohlakalo abafana nalabo abadlwenguliwe nabashawayo – bonke laba nabanye futhi abaningi badinga isandla esisizayo, indlebe yokulalela kanye nenhliziyo enothando. Njenge bandla lasethekwini- sinezinhlangano ezahlukene- siyazibona lezinselelo khona la phakathi kwethu, komakhelwane bethu nasezindaweni esihlalakuzo, bese thina sizama ukuqhubeza nokudlulisa ivangeli lezindaba ezimnandi zothando lukaNkululnkulu kithina sonke ngezindlela ezahlukene ezisazochazwa kabanzi kulendawo.


Ukuthola ulwazi oluthe xaxa landela enye yezihloko ezitholakala ngekwesokunxele.