Bathandekayo eNkosini – uNkulunkulu makanibusise namuhla – kungumkhosi wobuthathwemunye! Lalelani intshumayelo kaMfundisi M.M.C. Majola wase Durban Central Parish. Greetings – Mfundisi Joe Lüdemann.

Categories: News & Events